" ASSALAMUALAIKUM W.B.T "
SEMOGA SAUDARA / SAUDARI DI BERKATI OLEHNYA

Sabtu, 04 Juni 2011

Surah Yasin (dalam rumi)


AL FAATIHATA WA YAA SIIN ILAA ARWAAHI WAALIDIINAA WA WAALIDIIKUM. WA ILAA ARWAAHIL MUSLIMIINAWAL MUSLIMAATI KAAF-FATAN ‘AAMMAH.

KHUSUUSAN ILAA RUUHIL MARHUM………
WA USUULIHI WA FURUU-‘IHII WAMAI YANTASIBU ILAIHI AJMA-‘IIN.

(Jika perempuan)
KHUSUUSAN ILA RUUHIL MARHUUMAH………..

WA USUULIHAA WAFURUU-‘IHAA WAMAI YANTASIBU ILAIHAA AJMA-‘IIN
WA ILAA HADH-RATIN NABIYIL MUSTAFAA RASUULILLAHI SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM WA AALIHII WA-ASHAABIHIL-KIRAAMI
AL-FATIHAH

Maksudnya : Dibacakan AL-FATIHAH dan YAASIIN kepada arwah kedua ibu bapa kita dan ibu bapa kamu. Dan kepada semua arwah orang² islam lelaki dan perempuan.

Khususnya kepada arwah al-marhum…………
Atau al-marhumah…………,dan kepada anak cucunya, turun temurunnya dan mereka yang berkaitan kepadanya sekalian.

Dan seterusnya kepada junjungan mulia kita NABI MUHAMMAD s.a.w, keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia….

AL-FATIHAH….


BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM
Dengan menyebut nama ALLAH yang Maha pemurah lagi Maha penyayang.

 1. YAA SIIN.
ALLAH s.w.t lebih mengetahui tentangnya.

 1. WAL QUR-AA-NIL HAKIIM.
Demi AL-QURAN yang penuh hikmah.

 1. INNAKA LAMINAL MURSALIIN.
Sesungguhnya kamu (MUHAMMAD) salah seorang dari rasul-rasul.

 1. ‘ALAA SIRAATIM MUSTAQIIM.
(yang berada) di atas jalan yang lurus.

 1. TANZIILAL-‘AZIIZIIR RAHIIM.
(AL-QURAN itu) di turunkan oleh (ALLAH s.w.t) yang maha perkasa lagi maha penyayang.

 1. LITUNNZIRA QAUMAM MAA UNNZIRA AABAA UHUM FAHUM GHAAFILUUN.
Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang peringatan itu belum di berikan kepada datuk nenek mereka, maka kerana itu mereka menjadi lalai.

 1. LAQAD HAQQAL QAULU ‘ALAAA AKTSARIHIM FAHUM LAA YU’’ MINUUN.
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan ALLAH s.w.t) terhadap kebanyakkan mereka, kerana mereka tidak beriman.

 1. INNAA JA-‘ALNAA FII ‘A-NAA QIHIM AGH-LAALAN FAHI YA ILAL AZQAANI FAHUM-MUQMAHUUN.
Sesungguhnya kami telah memasang pada leher mereka belenggu, lalu tangan mereka (diangkat) kepada dagu, maka kerana itu mereka terngadah (terdongak)

 1. WAJA’ALNAA MIM-BAINI AIDIIHIIM SADDAU WAMIN KHALFIHIM SADDAN FA-AGH SYAINAAHUM FAHUM LAA YUBSIRUUN.
Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat (kebenaran)

 1. WASAWAA UN ‘ALAIHIM A-ANN ZARTAHUM AM LAM TUNN-ZIRHUM LAA YU’’ MINUUN.
Dan sama sahaja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

 1. INNAMAA TUNN-ZIRU MANIT TABA-‘AZZIKRA WA KHASYI-YAR RAHMAANA BILGHAIBI FABASY-SYIRHU-BIMAGH FIRATIW WA AJ-RINN KARIIM.
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatan dan yang takut kepada tuhan yang maha pemurah walaupun dia tidak melihat-NYA.Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia.

 1. INNAA NAHNU NUHYIL MAUTAA WANAKTUBU MAA QADDAMUU WA-AA-TSAARAHUM WAKULLA SYAIN-IN AHSAINAA HU FII IMAAMIMM MUBIIN.
Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami menuliskan apa yang telah (mereka) kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (iaitu Luh Mahfuzh)

 1. WADH-RIB LAHUM MA-TSALAN ASHAABAL QARYATI IZJAAA A-HAL MURSALUUN.
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika datang kepada mereka para utusan.

 1. IZ-ARSALNAA ILAIHI-MUTS NAINI FAKAZ-ZABUU HUMAA FA ‘AZ-ZAZ NAA BITSAA-LI-TSINN FAQAA LUUU INNAAA ILAIKUM MURSALUUN.
(iaitu) ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan.Lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka (ketiga-tiga utusan itu) berkata : “sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu”.

 1. QAALUU MAA-ANTUM ILLAA BASYARUM MITSLUNAA WAMAA ANNZALAR RAHMAANU MINN SYAI-IN IN ANN-TUM ILLAA TAKZIBUUN.
Mereka (penduduk negeri itu) menjawab: “kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan tidaklah ALLAH yang maha pemurah menurunkan sesuatu pun, sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.”

 1. QAALUU RABBUNAA YA’ LAMU INNAAA ILAIKUM LAMURSALUUN.
Mereka (utusan itu) berkata: “Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu”

 1. WAMAA ‘ALAINAAA ILLAL BALAA-GHUL MUBIIN.
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah ALLAH s.w.t) dengan jelas.”

 1. QAA LUUU IN-NAA TATAY-YARNAA BIKUM LA-IL-LAM TANN-TAHUU LANAR JUMANNAKUM WALAYAMAS-SANNAKUM MINNAA ‘AZAABUN ALIIM.
Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang pedih dari kami.”

 1. QAALUU TAAA IRUKUM MA ‘AKUM A-IN ZUKKIRTUM BAL ANN-TUM QAUMUM MUSRIFUUN.
Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri.Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

 1. WAJAAA A-MIN AQSAL MADIINATI RAJULUY YAS ‘’AA QAALA YAA QAUMIT TABI-‘UL MURSALIIN.
Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki, dengan bergegas-gegas dia berkata: “Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.

 1. IT TABI ‘UU MAL-LAA YAS-ALUKUM AJRAU WAHUM MUHTADUUN.
Ikutilah oleh kamu orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

 1. WAMAALIYA LAA A’-BUDUL LAZII FATARANII WA ILAIHI TURJA-‘UUN.
Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakan dan yang hanya kepada-NYA kamu (semua) akan dikembalikan?

 1. A-AT-TAKHIZU MIN DUUNIHII AA-LIHATAN IY YURIDNIR RAHMAANU BIDHUR-RIL LAA TUGHNI ‘ANNII SYAFAA ‘A-TUHUM SYAI AU WALAA YUNG QIZUUN.
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-NYA, jika (ALLAH s.w.t) yang maha pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, nescaya tidak memberi manfaat syafaat mereka sedikit pun bagi diriku dan tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

 1. INN-NII IZAL LAFII DHALAA LIMM MUBIN.
Sesungguhnya aku (jika demikian) pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

 1. INN-NII AA-MANNTU BIRABBIKUM FASMA ‘UUN.
Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.”

 1. QIILAD KHULIL JAN-NATA QAALA YAA LAITA QAUMII YA’LAMUUN.
Dikatakan (kepadanya): “Masuklah kamu kedalam syurga.” Dia berkata: “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.

 1. BIMAA GHAFARALII RABBII WAJA ‘A-LANII MINAL MUKRAMIIN.
Apa yang menyebabkan keampunan bagiku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang di muliakan.

 1. WAMAAA ANN ZALNAA ‘ALAA QAUMIHII MIMBA’ DIHII MINN JUNDIMM MINAS-SAMAA-I WAMAA KUN-NAA MUNNZILIIN.
Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan (tentera) pun di langit dan tidak layak bagi kami menurunkannya.

 1. INN KAANAT ILLAA SAIHATAU WAAHIDATANN FA-IZAAHUM KHAA-MIDUUN.
Tidak ada (seksaan) ke atas mereka selain daripada teriakan yang sekali sahaja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

 1. YAA HASRATAN ‘ALAL ‘IBAADI MAAYA’’ TIIHIM MIR-RASUULIN IL-LAA KAANU BIHII YASTAH-ZI UUN.
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba (yang mendustakan rasul) itu, tiada datang kepada mereka seorang rasul pun melainkan mereka selalu memperolok-olokannya.

 1. ALAM YARAU KAM AHLAKNAA QABLAHUM MINALQURUUNI AN-NA-HUM ILAIHIM LAA YARJI ‘UUN.
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak yang telah kami binasakan mereka, (iaitu) umat-umat sebelum mereka, bahawasanya orang-orang (yang telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.

 1. WA-INN KUL-LUL-LAMM-MAA JAMII ‘UL LADAINAA MUH-DHARUUN.
Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan, kepada kami (mereka) dihadirkan.

 1. WA AA-YATUL LAHUMUL AR-DHUL MAI-TATU AHYAI-NAAHAA WA-AKH-RAJNAA MINHAA HABBANN FAMINHU YA” KULUUN.
Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati.Kami hidupkan (bumi itu) dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

 1. WAJA-‘ALNAA FIIHAA JAN-NAATIM MIN-NAKHII LIW-WA A’-NAABIW WAFAJ-JARNAA FIIHAAA MINAL ‘U-YUUN.
Dan kami jadikan padanya kebun-kebun (terdiri) daripada kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.

 1. LIYA” KULUU MIN TSAMARIHII WAMAA ‘AMILAT-HU AIDIIHIIM AFALAA YASY-KURUUN.
Supaya mereka dapat makan buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

 1. SUBHAANAL LAZII KHALAQAL AZ-WAAJA KULLAHAA MIMMAA TUMM-BITUL AR-DHU WAMIN AMFUSIHIM WA MIM-MAA LAA YA’-LAMUUN.
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

 1. WA AA-YATUL LAHUMUL LAYLU NASLA-KHU MIN HUN NAHAARA FA-IZAA HUM MUZH LIMUUN.
Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan daripada (malam itu) siang, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.

 1. WASY SYAMSU TAJRII LIMUS TAQARRIL LAHAA ZAALIKA TAQDIIRUL ‘AZII-ZIL ‘ALIIM.
Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

 1. WAL QAMARA QAD DARNAAHU MANAA-ZILA HATTAA ‘AA-DAKAL ‘URJUUNIL QADIIM.
Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah ia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang kuat.

 1. LASY-SYAMSU YAMM-BAGHII LAHAA AN TUDRIKAL QAMARA WALAL-LAY-LU SAABIQUN NAHAARI WAKUL-LUUN FII FALAKIY YASHBAHUUN.
Tidaklah mungkin bagi matahari itu mudah mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

 1. WA AA-YATUL LAHUM AN-NAA HAMALNAA ZUR-RIY-YATAHUM FIL FULKIL MASY-HUUN.
Dan suatu tanda (kebesaran ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah bahawa kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

 1. WA KHALAQ NAA LAHUM MIMM-MITS LIHII MAA YARKABUUN.
Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kenderai seperti bahtera itu.

 1. WA INN-NASYA” NUGH-RIQ-HUM FALAA SARII-KHA LAHUM WALAAHUM YUNN-QAZUUN.
Dan jika kami menghendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

 1. IL-LAA RAHMATAM MIN-NAA WAMATAA ‘AN I-LAA HIIN.
Melainkan (kami selamatkan mereka) kerana rahmat (yang besar) dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika (ajal)

 1. WA IZAA QII-LA LAHUMUT TAQUU MAA-BAYNA AY-DIIKUM WAMAA KHAL-FAKUM LA ‘AL-LAKUM TURHAMUUN.
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “takutlah kamu (akan seksa) yang di hadapanmu (iaitu sengsara di dunia) dan seksa yang akan datang (azab akhirat) supaya kamu mendapat rahmat,” (tetapi nescaya mereka berpaling)

 1. WAMAA TA” TIIHIM MIN AA-YATIM MIN AA-YAATI RABBIHIM IL-LAA KAANUU ‘ANHAA MU’-RIDHIIN.
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda (dari tanda-tanda kekuasaan) tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

 1. WA IZAA QILLA LAHUM ANN-FIQUU MIMMAA RAZAQA KUMUL-LAA HU QAALAL LAZIINA KAFARUU LIL-LAZII NA-AA MANUUU ANUT-‘IMU MALLAU YA-SYAAA-UL LAA-HU AT-‘AMAHUUU IN ANNTUM IL-LAA FII DHALAALIMM MUBIN.
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang di berikan ALLAH s.w.t kepadamu” maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman “Apakah kami akan memberi makan (orang yang) jika (ALLAH s.w.t) menghendaki tentulah ALLAH s.w.t akan memberinya makan, sesungguhnya tiadalah kamu melainkan kesesatan yang nyata.”

 1. WAYAQUU-LUUNA MATAA HAAZAL WA’DU INN-KUNNTUM SAADIQIIN.
Dan mereka berkata: “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?”

 1. MAA YANN ZHURUUNA ILLAA SAIHATAW WAAHIDATANN TA” KHUZUHUM WAHUM YA-KHIS-SIMUUN.
Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakkan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

 1. FALAA YASTATII-‘UUNA TAW-SIYATAW WALAA ILLAAA AH-LIHIM YARJI-‘UUN.
Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

 1. WANUFI-KHA FIS-SUURI FA-IZAA HUM MINAL AJ-DAA-TSII-LAA RABBIHIM YANN-SILUUN.
Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar daripada kubur mereka (menuju) kepada tuhan mereka dengan segera.

 1. QAALUU YAA WAYLANAA MAMM-BA-‘A-TSANAA MIM-MARQADINAA HAAZA MAA WA-‘ADAR RAHMAANU WASADAQAL MURSALUUN.
Mereka berkata : “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang di janjikan (tuhan) yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasul (NYA)

 1. INN KAANAT ILLAA SAIHATAW WAAHIDATANN FA-I-ZAA HUM JAMI ‘UL LADAI-NAA MUH-DHARUUN.
Sesungguhnya tidaklah (teriakkan itu) melainkan hanya sekali teriakan sahaja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan, dihadirkan kepada  sisi kami.

 1. FALYAW MA LAA TUZH-LAMU NAFSUN SYAI-AW WALAA TUJZAU-NA IL-LAA MAA KUNN-TUM TA’ MALUUN.
Maka pada hari itu tidaklah seseorang akan dirugikan (dizalimi) sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

 1. INN-NA AS-HAABAL JAN-NATIL YAWMA FI SYU-GHULINN FAA KIHUUN.
Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu  dalam (syurga) bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

 1. HUM WA-AZ WAAJUHUM FII ZHILAALIN ‘ALAL A-RAAA IKI MUT-TAKI-UUN.
Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas sofa-sofa.

 1. LAHUM FIIHAA FAAKIHATUW WALA HUM-MAA YADDA-‘UUN.
(Di syurga itu) mereka memperoleh buah-buahan dan apa yang mereka inginkan akan di perolehi.

 1. SALAAMUNN QAULAMM-MIR RAB-BIR RAHIIM.
(Kepada mereka dikatakan): “Salam” sebagai ucapan selamat daripada tuhan yang maha penyayang.

 1. WAMTAAZUL YAUMA AY-YUHAL MUJRIMUUN.
Dan (dikatakan kepada orang kafir): “Berpisah kamu (dari orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.”

 1. ALAM A’-AHAD I-LAYKUM YAABANII AA-DAMA AL-LAA TA’-BUDUSY-SYAITAANA IN-NAHUU LAKUM ‘A-DUW WUMM-MUBIIN.
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai bani adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya (syaitan itu) bagi kamu adalah musuh yang nyata.

 1. WA A-NI’ BUDUUNII HAZAA SIRAATUM MUSTAQIIM.
Dan hendaklah kamu menyembah aku.Inilah jalan yang lurus.

 1. WALAQAD A-DHALLA MINN-KUM JIBILLANN KA-TSIIRAN AFALAM TAKUU-NUU TA’QILUUN.
Dan sesungguhnya (syaitan itu) telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu.Maka apakah kamu tidak memikirkan?

 1. HAAZIHII JAHAN-NAMUL-LATII KUNNTUM TUU ‘ADUUN.
Inilah (neraka) Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya)

 1. IS-LAWHAL YAWMA BIMAA KUNNTUM TAKFURRUN.
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

 1. AL-YAW MA-NAKH-TIMU ‘A-LAAA AFWAA HIHIM WATUKALLIMUNAAA AY-DIIHIIM WATASY-HADU AR-JULUHUM BIMAA KAANUU YAKSIBUUN.
Pada hari ini kami metrikan (tutup) ke atas mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

 1. WALAU NASYAAA-U LATAMASNAA ‘A-LAAA A’-YUNIHIM FAS-TABAQUS SIRAATA FA-AN-NAA YUBSIRUUN.
Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan atas mata mereka; lalu mereka berlumba-lumba (mencari) jalan.Maka betapakah mereka dapat melihat (NYA)

 1. WALAU NASYAAA-U LAMASAKH-NAAHUM ‘ALAA MAKAANATIHIM FAMAS TATAA-‘UU MU-DHIY-YAW WALAA YARJI-‘UUN.
Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami ubah mereka dari tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup lagi berjalan (pergi) dan tidak (pula sanggup) kembali.

 1. WAMANN NU-‘AM-MIRHU NUNAK-KISHU FIL KHALQI AFALAA YA’-QILUUN.
Dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadia (NYA). Maka apakah mereka tidak memikirkan?

 1. WAMAA ‘AL-LAMNAA HUSY-SYI’-RAA WAMAA YAMM-BA-GHII LAHUU INHUWA ILLAA ZIKRUW WAQUR-AA-NUMM MUBIIN.
Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (MUHAMMAD s.a.w) dan (bersyair itu) tidaklah layak baginya. Sesungguhnya tidak (AL-QURAN itu) selain dan peringatan (pelajaran), dan AL-QURAN (kitab) yang memberi (penerangan) yang jelas.

 1. LIYUNN-ZIRA MANN KAANA HAY-YAW WAYA-HIQQAL QAULU ‘ALAL KAAFIRIIN.
Supaya dia (MUHAMMAD s.a.w) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

 1. AWALAM YARAW ANN-NAA KHALAQNAA LAHUM MIMMAA ‘A-MILAT AI-DIINAAA AN-‘AA-MANN FAHUM LAHAA MAA-LIKUUN.
Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka dengan tangan (kekuasaan) kami binatang ternak, lalu mereka menguasainya?

 1. WAZALLAL NAAHAA LAHUM FAMINHAA RAKUU-BUHUM WAMINHAA YA” KULUUN.
Dan kami tundukkan (binatang-binatang itu) untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

 1. WALAHUM FIIHAA MANAA-FI-‘U WAMA-SYAARIBU AFALAA YASY-KURUUN.
Dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

 1. WATTA-KHAZUU MIN DUUNIL-LAAHI AA-LIHATAL LA-‘AL-LAHUM YUNN-SARUUN.
Mereka mengambil selain daripada ALLAH s.w.t sembahan-sembahan, agar mereka mendapat pertolongan (darinya)

 1. LAAYASTATII-‘UUNA NAS-RAHUM WAHUM LAHUM JUNDUM-MUH-DHARUUN.
Sembahan-sembahan itu tiada kuasa menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang dihadirkan (untuk menjaga mereka)

 1. FALAA YAH-ZUNN-KA QAULUHUM. IN-NAA NA’-LAMU MAA YUSIR-RUU NA WAMAA YU’-LINUUN.
Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.Bahawa sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan.

 1. AWALAM YARAL INN-SAANU AN-NAA KHALAQNAA HU MIN NUTFATIN FA-I-ZAA HUWA KHASII-MUM-MUBIIN.
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata.

 1. WA-DHARABA LANAA MA-TSALAW WANASIYA KHALQA-HUU QAALA MAY-YUHYIL ‘I-ZHAA-MA WAHIYA RAMIIM.
Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya; dia berkata: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?”

 1. QUL YUHYII HAL-LAZIII ANN-SYA-A-HAAA AW-WALA MARRA-TIW WAHUWA BIKULLI KHALQIN ‘A-LIIM.
Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh tuhan yang menciptakannya pada awalnya.Dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk.

 1. AL-LAZII JA-‘A-LA LAKUM MINASY SYAJARIL AKH-DHARI NAARAN FA I-ZAAA ANN-TUM MINHU TUU-QIDUUN.
Iaitu tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”

 1. AWALAY SALLA-ZI KHALAQAS-SAMAA WAATI WAL AR-DHA BI QAA-DIRIN  ‘A-LAA AY-YAKH-LUQA MITS-LAHUM BALAA WAHUWAL KHAL-LAAQUL ‘A-LIIM.
Dan tidakkah tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Bahkan (benar dia berkuasa) dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui.

 1. INN-NAMAAA AMRUHUUU I-ZAAA A-RAADA SYAI-AN AY-YAQUULA LAHUU KUNN FAYAKUUN.
Sesungguhnya keadaan-NYA apabila DIA menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya : “JADILAH !” maka terjadilah ia.

 1. FASUB-HAA NAL LAZII BIYADIHII MALAKUU-TU KULLI SYAI-INW-WA I-LAY-HI TURJA ‘UUN.
Maka maha suci (ALLAH s.w.t) yang di tangan-NYA kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-NYAlah kamu akan dikembalikan.INFO
(kopi & milo dr komen family kita)
Anonymous said...
Assalammualaikum,
Saya diberitahu jika kehilangan duit, baca surah Yassin dan mula berdoa ketika bertemu setiap 'mubiin' dalam bacaan Yassin itu. Ada tujuh kali 'mubiin' diulang kesemuanya. Insyaallah, apa yang didoa akan terkabul.

Saya sendiri telah mencubanya. Alhamdullillah...jumpa kembali duit yang hilang. Amin.

Simply,
O'riz

133 komentar:

Anonim mengatakan...

terima kasih.. :)

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam, saudara/saudari..

Sama²..moga berguna pada yang mencari...

Amin...
Amin...
Amin...
Ya ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

terima kasih...mohon share:)

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam,

sama²
tak perlu mohon...ambil sahaja...hehe

whenshewasborn mengatakan...

TERIMA KASIH.

--:::TiongEmas:::-- mengatakan...

Assalamualaikum..doa untuk tahlil arwah dalam rumi ade??klu ade ley bg link..terima kasih.. ;)

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudari WSWB,

Kasih anda putra terima dengan rela..hehe

Amin...
Amin...
Amin...
Ya ALLAH s.w.t

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara TE,

Jika ada kesempatan putra akan pahatkan di blog ini..terima kasih kerana sudi singgah di serambi usang putra...
mudah²an berguna untuk semua...

Amin...
Amin...
Amin...
Ya ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

terima kasih yaa
tapi boleh ka
kalau kita x baca dalam bahasa al Quran
kita terus baca dalam rumi..???
adakah pahalanya akan kurang..??

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Aidilfitri,

Terima kasih saudara/saudari kerana singgah di serambi usang putra...
maaf sebab putra bukan ustaz utk menerangkan dan putra bukan tuhan utk menentukan kurangnya atau banyaknya pahala seseorang..
tapi pada pandangan putra jika seseorang yg ingin berubah, org itu boleh mencuba seribu satu jalan utk ke destinasi yg hendak di tuju..

Pandangan putra: DIA menerima doa dlm apa bahasa sekali pun..sedangkan DIA yg mencipta semua benda termasuk semua bahasa...(sila rujuk pada yang pakar)
maaf putra ckp..jika putra menghukum dengan sendiri putra sudah boleh jadi tuhan..hehehe..

mudah²an sedikit pencerahan ini memuaskan hati saudara/saudari..

Amin...
Amin...
Amin...
Ya ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

Salamun'Alaikum wahai Saudara Putra.
Moga moga jasa baik kamu akan dilipat gandakan di hari kemudian.

SubhanAllah.

Anonim mengatakan...

Salam....
terima kasih banyak2....
semoga ALLAH akan memberkati kehidupan Saudara Putra bersama keluarga di dunia dan di akhirat....syukran....=)

Anonim mengatakan...

Alhamdulillah.....
jumpe gak akhirnye... thanks so much to saudara putra... semoga anda dberkati...amin

aWin mengatakan...

terima kasih..semoga hidup anda dan keluarga diberkati Allah s.w.t..

Anonim mengatakan...

Alhamdulilah... Semoga amalan kita semua diberkati Allah..Insya'allah.

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Ukhwah...

sama² saudara/saudari...

pulangkanlah kepada mereka................

AMIN...
AMIN...
AMIN...

Ya ALLAH s.w.t
Ya RAHMAN
Ya RAHIM

Anonim mengatakan...

Terima kasih

Anonim mengatakan...

terima kasih...:)semoga allah memberi mu kebahgian dimuka bumi ini..

Anonim mengatakan...

terima kasih ....

azirina mengatakan...

Terima kasih:-)

Anonim mengatakan...

terima kasih.... moga usaha murni ini dapat diteruskan....amin

Anonim mengatakan...

salam, minta izin untuk copy. terima kasih

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudari Azirina & Saudara n Saudari,

sama² kasih..

kopi ke milo ke..buat la...hhehehe..

Anonim mengatakan...

Amin

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara/Saudari..

Amin...
Amin...
Amin...
Ya ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

terima kasih...

raqib mengatakan...

terima kasih banyak banyak atas surah yang suci ini

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum .. mohon share . amat berguna

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara Raqib...Kasih Di Terima...

Salam Saudara/Saudari
Kasih Di Terima...Tak perlu mohon...amek je trus..mudah² berguna untuk semua...

Amin...
Amin...
Amin...
Ya ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

Jazakallah Khair. Blh buat surah mulk ngn surah al-kahf jugak tk?

Anonim mengatakan...

terima kasih

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara/Saudari,

Buat masa nie putra tak sempat nak pahatkan apa² lagi..busy tgh setup bisnes..

Sama² kasih.

Majira Al wee mengatakan...

terima kasih :)

ellmaza mengatakan...

assalamualaikum....bole sy mohon dptkan bacaan rumi utk surah yunus(ayat87) dan Surah Fushillat (Ayat 44)...ni doa utk penyakit darah tinggi, t/kasih.

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam,
Majira...sama2 kasih..

Salam,
Ellmaza..buat masa nie putra terlalu busy..mohon maaf..

Anonim mengatakan...

Terima kasih.

Anonim mengatakan...

terima kasih

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara/Saudari..

Kasih di terima tanpa paksaan..

reality mengatakan...

Alhamdulillah...terima kasih,,saudara putra...

reality mengatakan...

Alhamdulillah...terima kasih,,saudara putra...

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara/Saudari Reality,

SUBHANALLAH, Kasih di terima dengan rela hati..

Anonim mengatakan...

Terima Kasih Saudaraku : )

Anonim mengatakan...

Alhamdulillah,skrg dh blh bce..terima kasih.

Anonim mengatakan...

terima kasih putra yasin kerana telah mewujudkan blong ini .blon begini sangat berguna kepada saudara2.

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara/Saudari..

Kasih di terima dengan rela hati..

Yang dh dapat baca tu ALHAMDULILLAH...

Fairoolahmad mengatakan...

Benarlah kata - kata Allah S.W.T..

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara Fairool Ahmad,

PASTI ! ! !

Anonim mengatakan...

thanks putra

P154ng mengatakan...

trima ksih admin :3

Anonim mengatakan...

assalammualaikum,terima kasih..dengan adanya surah yassin dalam rumi ni sy insyaALLAH..sedikit,demi sedikit boleh hafal dan ingat..terima kasih sangat2.

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara, Saudari & P154ng...

Sama², kasih di terima dgn rela hati...

hafal jgn xhafal...banyak kelebihan tu...

o_0

Anonim mengatakan...

tq so much bro!
from muhamad dzul hilmi

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara Muhamad Dzul Hilmi,

Sesama kasih much² bro..

Anonim mengatakan...

assalamualaikum..
boleh tak bro email kan kat saya surah al kafirun dalam rumi..sy google xjumpa pula..
ni email sy..reactivated2000@yahoo.com

Anonim mengatakan...

assalammualaikum,..terima kasih.

Anonim mengatakan...

salam

terima kasih sgt pd saudara krn share ni. alhamdulilah dptt juga cari.. moga2 Allah permudahkan dan berkati idop saudara sekeluarga..sgt mmbntu insan spt sy..insyaAllah akn improve utk lbh baik lg. slmt berpuasa.

mai

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara & Saudari,

Salam reactivated putra tak janji..ada lapang nanti putra pahatkan...

Salam sama² kasih..

Salam, sama² kasih & selamat berpuasa juga..

AMIN...
AMIN...
AMIN...
YA ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

terima kasih, semoga mendapat balasan yang baik daripada Allah jua kepada empunya blog ini

Anonim mengatakan...

alahamdulillah..trima kasih(^_^) atas perkongsian ini..

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam..Saudara/Saudari..

Sama² kasih...

Yang baik sudah jelas daripadaNYA...

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum tuan admin, sye mohon share nukilan tuan ini..semoga tuan diberi keberkatan serta kebahgiaan didunia dan akhirat kelak...inshaAllah...amin.....

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara,Saudari..

Share je...semoga saudara,saudari juga dapat yang sama...

Mudah²an...

AMIN...
AMIN...
AMIN...
YA ALLAH s.w.t

Anonim mengatakan...

trima kasih banyak2....

Anonim mengatakan...

izinkan saya copy untok di amalkan.terima kasih

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara, saudari...

Kopi ke..milo ke...Zaaasss....truskan..

o_0

Anonim mengatakan...

Assalammualaikum,
Saya diberitahu jika kehilangan duit, baca surah Yassin dan mula berdoa ketika bertemu setiap 'mubiin' dalam bacaan Yassin itu. Ada tujuh kali 'mubiin' diulang kesemuanya. Insyaallah, apa yang didoa akan terkabul.

Saya sendiri telah mencubanya. Alhamdullillah...jumpa kembali duit yang hilang. Amin.

Simply,
O'riz

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara O'riz..

Terima kasih kerana share pengalaman..nanti putra kopi n milo gaks..

o_0

Anonim mengatakan...

Terima kasih...

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara, Saudari..

Sama² kasih..

Rieka mengatakan...

Terima kasih.. Link ini sangat berguna.. Saya sedang menunggu nenek saya yg terkena serangan jantung di salah satu RS di jakarta.. Dan setiap waktunya saya ditemani oleh link ini membacakan surat Yasin untuk nenek saya yg tidak berdaya.. Mohon doanya ya saudara2ku.. Terimakasih

Diladiana Zainal Abidin mengatakan...

Assalammualaikum. Putra, terima kasih

Diladiana Zainal Abidin mengatakan...

Assalammualaikum. Putra, terima kasih

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudari Rieka & Diladiana...

Saudari Rieka,
Sama² kasih...mudah²an nenek saudari beransur pulih...

Saudari Diladiana,
Sama² kasih 2x...

o_0

Diladiana Zainal Abidin mengatakan...

Asalammualaikum.. Putra. Sy bru kehilangan kekasih yg sgt sy cintai.. Die kembail ke rahmatullah pada pg jumaat 9nov2012, dgn itu sy bsedih mminta kekuatn dr allah supaya meredhakn pmergiannya yg tlah dittapkn oleh allah swt. Sy xbrapa pndai mngaji. Dgn adanya yasin dlm rumi dptla sy sdkahkn pd arwah. Trma ksih skli lg.

Diladiana Zainal Abidin mengatakan...

Mohon disedekahkn al ftihah pada arwah mohd rozaimi bin rosli.. Trma ksih

Saudara Islam mengatakan...

Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh...
salam saudara... terima kasih kerana sudi menulis yasin dalam bahasa rumi...
semoga Allah memberkati jasa baik anda...
Amin.....

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam,
Saudari Diladiana...sabar..ada hikmahnya DIA jadikan sesuatu perkara tu..kuatkan semangat..kita tak tahu yg mn terbaik utk kita..redha dan pasrah je orite?

AMIN YA ALLAH s.w.t..tempatkanlah Saudara Mohd Rozaimi di kalangan org² yg soleh...


Salam Saudara Islam,
Sama² kasih..semoga saudara diberkati juga..
AMIN..

Diladiana Zainal Abidin mengatakan...

Terima kasih putra.. Smoga allah mmbalas jasamu dan diberkati selalu. Aminn..

Jin Ezanagi mengatakan...

Assalamualaikum..terima kasih dan saya amat berbangga dgn saudara..

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudari Diladiana Zainal Abidin & Jin Ezanagi...

Sama² kasih Saudari..&

Jin...Sama² kasih jugaks...xperlu bangga la...tapi wajib bangga kalau kita jadi ISLAM sebenar² ISLAM..bukan ISLAM keturunan...wa'allahualam...

mohd afiq mengatakan...

as salam.. alangkah indahnya kalau surah kahfi dalam bahasa rumi..saya kurang mengaji tapi in shaa Allah saya sedang belajar..

JazakAllah khairr

Anonim mengatakan...

Assalammualaikum,terima kasih..semoga anda semua diberkati olehNya..tiada tuhan selain ALLAH SWT.

Anonim mengatakan...

Salam saya mahu tnya boleh ka di baca untuk, mengambil balik duit yg di ambil oleh kwn

Anonim mengatakan...

terima kaseh atas kemudahan surah ini..alhamdulillah semoga kehidupan awak diberkati Allah

Anonim mengatakan...

terima kasih... sgt2 mhargai

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum, terimi kasih saudara

Anonim mengatakan...

ini la yg pertama sy bace surah yasin smpi abis tq putra...

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudara Mohd Afiq PM FB..insyallah kalau ada masa nanti..

Salam Saudara/Saudari..Cuba la..mudah²an dapat kembali duit tu...

Salam Saudara / Saudari...

Sama² Kasih...

Anonim mengatakan...

Alhamdulillah.. terima kasih putra Smoga ALLAH memberkati semua hari2x putra..

Skyllov mengatakan...

alhamdulilah, sya nk hafal surah yassin tetapi tak mampu kerana x reti baca al-quran. sya dahulu ... hmmm, sya nak berubah kejalan yg benar. harap anda dapat membantu sya, terima kasih
http://skyllove.blogspot.com/

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Skyllow,

PM dekat page Putra la...

INSYALLAH cuba apa yang mampu..

o_0

anna_annisa mengatakan...

assalamualaikum putra, ad x surah al kahfi (ayat 1-10)dalam rumi? sy nak sgt2, mohon bantuan dr putra, terima ksh,

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

Salam Saudari Anna Annisa,

INSYALLAH..akan postkan nanti...

0_o

Zainudin Johari mengatakan...

Thank you so much. Love you always.

Masuzian Abd Hadi mengatakan...

Tlg la buat dlm bentuk app andriod untuk semua surah.

Anonim mengatakan...

bnyak salah nie..saya baca smbil dga ustz dzulkarnain.maaf..salam

Anonim mengatakan...

Terima kasih.....

Anonim mengatakan...

bantu sy bagaimana buang saka di badan, hidup penuh dgn kesedihan dan resah adakah ini cobaan ataupun hukum karna tolong beri sy perangsang, manusia semua lari dan takmau bergaul rezeki pun begitu, apakah ini semua dosa2. baca 7 mubin dan juga cara mandian.Tq

Anonim mengatakan...

terimasih...
semoga allah mblas jasa anda..

Anonim mengatakan...

salam . tuan , mohon bantuan rumikan surah al jinn seperti mana tuan rumikan surah yassin ini. sng sikit nak dibaca. mohon dipertimbangkan .

Anonim mengatakan...

alhamdulillah....amat berguna untuk sy...

yiez nazrul mengatakan...

Alhamdulillah terima kasih

Nizal Basri mengatakan...

Terima kasih kepada yang berkongsi surah yasin ini..semoga di beri keredhaan oleh Allah swt.

Anonim mengatakan...

terima kasih saudara putra.

Afa Ashraf mengatakan...

Alhamdulillah.. Islam itu mudah.. Berbagai cara di berikan untuk kita mengamalkannya.. Sekarang terletak pada hati masing2..

Fazly Ramli mengatakan...

Terima kasih atas segalanyer....

Fazly Ramli mengatakan...

Terima kasih atas segalanyer....

Anonim mengatakan...

Terbaekk.putra

Anonim mengatakan...

assalamualaikum pada semua..pada yg xtahu jawi ..boleh cari al quran dalam terjemah dari indonesia ..al quran 30juz..kelebihan quran tu ada bahasa arab dan ada rumi..dan juga terjemaahnya dlm bahasa melayu rumi..boleh cari dikedai kedai buku yg menjual kitab..dan klu blh dlm masa yg sama kita kena cari ustaz yg blh ajar kita mengaji quran..sbb ayat yg betul,hanya dlm arab sebutan..dlm rumi tajuwidnya mgkn sebutanya lain..maaf klu sy tersilap kata..maafkan sy..mari kita sama sama amalkan membaca al quran..amin

Anonim mengatakan...

Syukur Alhamdullilah..amin..

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum...
saya telah copy paste entry ini untuk di'print'kan, untuk rujukan saya.. minta dihalalkan..

Anonim mengatakan...

Alhamdulillah syukor pada penciptanya memberi manafaat setiap pembaca..moga setiap bacaan dapat didengari oleh yang maha kuasa..aminm ya rabil alamin

brother bo mengatakan...

Terima kasih atas usaha yasin rumi ni. Membawa menfaat kepada semua.

brother bo mengatakan...

Terima kasih atas usaha yasin rumi ni. Membawa menfaat kepada semua.

lailatul shaqirin Salimin mengatakan...

Assalam.salam nisfu syaaban...terima kasih berkongsi surah ini. AMIN

Anonim mengatakan...

Syukur Alhamdulilah...terima kasih atas usaha rumi ini...

Anonim mengatakan...

Thank you:-)

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

ALHAMDULILLAH

Aliff Luiz mengatakan...

Asalammualaikum.mohon dihalalkan ilmu dri perkongsian diatas,saya ingin gunakan perkongsian tsbt untuk rujukan saya..mohon dihalalkan semuanya..terima kasih :)

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

As Salam,

Bukan HAQ putra pun...

"TIADA BENDA HALAL YANG BOLEH DI HARAMKAN"

Anonim mengatakan...

salam saya Ajwad,
mohon izin copy bg mudahkn bacaan saya. Tq

Anonim mengatakan...

Salam putra
Minta di copy..ilmu yg sangat membantu wa yg btl2 dlm mncari2

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

As Salam,
kopi la...
Berhati2 dalam mencari..

Anonim mengatakan...

Saya mohon copy ayat2 rumi dlm block tuan..terimakasih

Nur Asyiqin mengatakan...

Salam.. Terima kasih sudi berkongsi dan minta izin untuk copy. Jazakallah Khair.

Mr Rizal mengatakan...

Salam...Terima Kasih...Semoga Allah merahmati hidup kita....

PuTrA Yaa Siin mengatakan...

As Salam,

Amek je laa...

AMIN..

Emy Ameeya mengatakan...

Terima kasih admin..sy salah seorang yg masih dalam proses belajar ..atau erti kata lain,buta jawi... sedih rsenye... tp segala ilmu yg dikongsi amat membantu.. semoga Allah Swt memberkati org2 spt admin.

Anonim mengatakan...

Syukur Alhamdulillah... Terima kasih admin, dengan adanya perkongsian ini saya mampu menyedekahkan bacaan yassin buat arwah mak & mempelajari dengan mudah sebutan & erti setiap ayat Yassin. Jutaan Terima Kasih. Semoga Allah s.w.t memberkati & membalas jasa orang-orang yang beriman seperti admin, Amin.

Dilema Ku mengatakan...

Terima kasih..banyak membantu..Insya Allah.

Shahril Akmar mengatakan...

Terima kasih putra..banyak membantu link ini

Usaha Hakikat mengatakan...

MINTA IZIN COPY

yaya sa mengatakan...

Kami Keluarga Besar Staff & Management
Mengucapkan

Selamat merayakan Hari tahun baru 🎉 Semoga Damai selalu menyertai kita semua.

Happy New Year" 2018

Jangan lupa bergabung bersama permainan kartu online hanya di MGMpoker 88
Bbm D88FDB2E
poker online

Posting Komentar